Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
25.05.2018

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KALDO TOMASZ I PRZEMYSŁAW CZAJA SPÓŁKA JAWNA, ul. Rydlówka 38, 30-401 Kraków

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b – realizacja umowy oraz lit. f – prawnie usprawiedliwiony interes administratora ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

3.    Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie i obrona roszczeń oraz przeciwdziałanie oszustwom;

4.    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające;

5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 10 lat od momentu ustania przetwarzania w ramach zawartej umowy na potrzeby analityki i planowania biznesowego;

6.    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7.    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8.    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.